Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Toruńska 12a, 
centrala: 0/prefix/48/360-96-21 fax: 0/prefix/48/360-96-18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD
Jakość
Ankieta
Co nowego

Wykres współczynników przenikania w zależności od mocy cieplnej dla wymienników produkcji Termowent Polska Sp. z o.o.

Wykres współczynników przenikania w zależności od mocy cieplnej

Opis wykresu

Na osi odciętych zaznaczono wartości wymaganej mocy cieplnej Q, przy założeniu, że musi być większa od 10kW a niższa od 1000kW. Różnymi kolorami oznaczono zakresy wymaganej mocy cieplnej, dla których konieczna jest inna minimalna liczba wymienników spełniająca zadane przez użytkownika programu parametry , tj: warunki esploatacyjne, rodzaj wymiennika, temperatura wejściowa i wyjściowa wody grzejnej, temperatury wejściowa i wyjściowa wody ogrzewanej, dopuszczalne opory przepływu. Na osi rzędnych zaznaczono wartości współczynników przenikania. Niebieska linia obrazuje wartość wymaganego współczynnika przenikania ciepła a czerwona linia wartość eksploatacyjnego współczynnika przenikania ciepła. Możliwość zastosowania danego wymiennika przy zadanych parametrach wymaga by wymagany współczynnik przenikania ciepła był mniejszy od eksploatacyjnego współczynnika przenikania ciepła.

Opis oznaczeń zmiennych obliczeniowych

Wpółczynnik warunków eksploatacyjnych. Współczynnik charakteryzujący opór cieplny ścianki, zależny od warunków eksploatacyjnych dla c.o.. (cetralne ogrzewanie), c.w.. (ciepła woda użytkowa)
Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej Dp1. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 70 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody grzejnej
Dopuszczalny opór przepływu wody ogrzewanej Dp2. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 40 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody ogrzewanej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody ogrzewanej
Temperatura wejściowa wody grzejnej T11. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 7 stopni Celsjusza do 210 stopni Celsjusza.Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody grzejnej T12. Wielkość wyjściowa obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o 3 stopnie Celsjusza więcej od temperatury wejściowej wody ogrzewanejdo temperatury o 1 stopień Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Końcową wartość ustala program, przy założeniu że eksploatacyjny współczynnik przenikania musi być większy od wymaganego współczynnika przenikania ciepła.
Temperatura wejściowa wody ogrzewanej T21. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 1 stopnia Celsjusza do temperatury o 7 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowej wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody ogrzewanej T22. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach o jeden stopień Celsjusza większa od temperatury wejściowe wody ogrzewanejdo temperatury o 5 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem