Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Toruńska 12a, 
centrala: 0/prefix/48/360-96-21 fax: 0/prefix/48/360-96-18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD
Jakość
Ankieta
Co nowego

Wykres zależności mocy cieplnej od przepływu wody ogrzewanej dla wymienników produkcji Termowent Polska Sp. z o.o.

Wykres zależności mocy cieplnej od przepływu wody ogrzewanej

Opis wykresu

Na osi odciętych zaznaczono logarytm wartości wymaganego przepływu wody ogrzewanej G1; przy założeniu, że musi być większa od 0,10 kg/s a niższa od 10 kg/s Różnymi kolorami oznaczono zakresy wymaganego przepływu wody ogrzewanej, dla których konieczna jest inna minimalna liczba wymienników spełniająca zadane przez użytkownika programu parametry, tj: warunki esploatacyjne, rodzaj wymiennika, temperatura wejściowa wody grzejnej, temperatury wejściowa i wyjściowa wody ogrzewanej, dopuszczalne opory przepływu. Kolor czarny oznacza zakres, dla którego zastosowanie danego wymiennika przy zadanych parametrach jest niemożliwe. Na osi rzędnych zaznaczono logarytm wartości eksploatacyjnej mocy cieplnej. Czerwona linia obrazuje wartość eksploatacyjnej mocy cieplnej. Przesuwanie myszą niebieskich lini współrzędnych umożliwia znalezienie pary liczb (Q,G1) spełniających zadane parametry.

Opis oznaczeń zmiennych obliczeniowych

Wpółczynnik warunków eksploatacyjnych. Współczynnik charakteryzujący opór cieplny ścianki, zależny od warunków eksploatacyjnych dla c.o.. (cetralne ogrzewanie), c.w.. (ciepła woda użytkowa)
Wymagana moc cieplna Q. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że moc cieplna mieści się w granicach od 10 kW do 1000 kW.
Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej Dp1. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 70 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody grzejnej
Dopuszczalny opór przepływu wody ogrzewanej Dp2. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 40 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody ogrzewanej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody ogrzewanej
Przeplyw G1. Wymagany przepływ wody grzejnej G1
Temperatura wejściowa wody grzejnej T11. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 7 stopni Celsjusza do 210 stopni Celsjusza.Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody grzejnej T12. Wielkość wyjściowa obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o 3 stopnie Celsjusza więcej od temperatury wejściowej wody ogrzewanejdo temperatury o 1 stopień Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Końcową wartość ustala program, przy założeniu że eksploatacyjny współczynnik przenikania musi być większy od wymaganego współczynnika przenikania ciepła.
Temperatura wejściowa wody ogrzewanej T21. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 1 stopnia Celsjusza do temperatury o 7 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowej wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody ogrzewanej T22. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach o jeden stopień Celsjusza większa od temperatury wejściowe wody ogrzewanejdo temperatury o 5 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem